قوانين مربوط به پرش ارتفاع

- ترتيب پرشِ پرش‌‌کنندگان با قرعه‌کشى تعيين مى‌شود.


- قبل از شروع مسابقه، سرداور، ارتفاع شروع و نحوهٔ بالا رفتن ارتفاع را پس از پايان هر دور، به شرکت‌کنندگان اعلان مى‌کند. وقتى که تنها يک ورزشکار به‌عنوان برندهٔ مسابقات باقى مى‌ماند يا زمانى‌که براى کسب مقام اول تساوى پيش مى‌آيد؛ نحوهٔ بالا رفتن ارتفاع مانع با توافق پرندهٔ باقيمانده و سرداور عملى مى‌شود.


- مقدار بالا بردن ميلهٔ پرش ارتفاع پس از تکميل هر دور نبايد کمتر از ۲ سانتى‌متر باشد. مگر آنکه يک شرکت‌کننده باقيمانده باشد.


- در پرش ارتفاع ده‌گانه و هفت‌گانه، ميلهٔ پرش ارتفاع به‌طور يکنواخت و هر بار ۳ سانتى‌متر بالا برده مى‌شود. اين‌کار در تمام طول مسابقه انجام مى‌گيرد.


- در پرش ارتفاع، پرنده بايد با يک پا عمل پرش را انجام دهد بنابراين حق ندارد با هر دو پا (جفت پا) پرش نمايد.


- پس از شروع مسابقه، پرندگان حق ندارند از محوطهٔ اصلى مسابقه، براى تمرين استفاده کنند.و بايد پرش خود را در محدودهٔ زمانى‌ يک دقيقه انجام دهند و در صورت باقى‌ماندن ۲ يا ۳ پرش‌کننده محدودهٔ زمانى پرش ۲ دقيقه خواهد بود و در صورت باقى‌ماندن يک پرنده محدودهٔ زمانى ۵ دقيقه است.


- سقوط مانعِ پرش ارتفاع، بر اثر برخورد بدن پرنده با آن خطا محسوب مى‌شود.


- لمس زمين از جمله محوطهٔ فرود، بعد از صفحه عمودى ميلهٔ پرش ارتفاع بين يا خارج از پايه‌ها قبل از عبور از روى مانع خطا محسوب مى‌شود. امّا اگر پرنده به‌هنگام پرش با محوطهٔ فرود تماس پيدا کند ولى به‌عقيدهٔ داور از اين عمل سودى نبرده باشد، پرش خطا محسوب نمى‌شود.


- سه‌بار خطاى پى درپى در يک ارتفاع يا ارتفاعات بعدى بدون‌ توجه به ارتفاع پرش، پرنده را از ادامهٔ مسابقات محروم مى‌کند. البته يک پرنده ممکن است در يک ارتفاع مشخص يک يا دو خطا کرده باشد وى مجاز است که پرش دوم يا سوم را از ارتفاع بعدى انجام دهد. در اين‌صورت اگر ورزشکار در ارتفاع بالاتر دو خطا يا يک خطا انجام دهد و در واقع سه خطاى متوالى داشته باشد از دور مسابقات خارج مى‌شود.


- قبل از شروع پرش، ارتفاع جديد بايد اندازه‌گيرى شود.


- در صورت تساوي، ورزشکارى مقام اوّل را به‌دست خواهد آورد که:


الف. با کمترين تعداد پرش از ارتفاعِ تساوى گذشته باشد.


ب. در صورت باقى‌ماندن تساوى کمترين تعداد خطا را در طول مسابقه داشته باشد.


ج. در صورت باقى‌ماندن تساوى در مورد کسب مقام اوّل، پرش‌کنندگان بايد يک‌بار ديگر از آخرين ارتفاع پرش کنند. در صورت عدم موفقيت ميلهٔ پرش ۲ سانتى‌متر پائين آورده مى‌شود و هر کدام فقط يک پرش انجام مى‌دهند. اگر هر دو پرش را به‌صورت صحيح انجام دادند مانع بايد ۲ سانتى‌متر بالا برده شود و اگر خطا کردند ۲ سانتى‌متر پائين آورده شود تا سرانجام نفر برتر مشخص گردد.