ويژگى‌هاى تکنيکى تکنيک پرتاب چکش مراحل کامل


تکنيک پرتاب چکش، سه مرحله دارد: تاب‌هاى اوليه، چرخش‌ها و پرتاب.


- تاب‌هاى اوليه موجب ايجاد سرعت و شتاب اوليه در چکش‌ شده، پرتاب‌کننده را براى چرخيدن آماده مى‌کند.


- چرخش‌ها شتاب اصلى را براى دستگاه پرتاب‌کننده و چکش توليد مى‌کند.


- در مرحلهٔ پرتاب، شتاب ايجادشده به چکش منتقل مى‌شود.


- در پرتاب چکش بازيابى ويژه‌اى وجود ندارد و پرتاب‌کننده معمولاً در همان وضعيت نهائى پرتاب باقى مى‌ماند.


- تکنيک جارى در پرتاب چکش شامل ۳ يا ۴ چرخش براى شتاب‌دادن به چکش است.

ويژگى‌هاى تکنيکى نحوهٔ گرفتن چکش

هدف: مقاومت در مقابل نيروى کشندهٔ چکش و دادن جهت درست به مسير پرتاب


- پرتاب‌کنندگانِ راست‌دست چکش را از ناحيهٔ دستيگره با دست چپ بگيرند.


- چکش با آخرين بند انگشتان گرفته شود.


- دست راست روى دست چپ قرار گيرد.


- چکش بايد محکم گرفته شود ولى در عين‌حال عضلات دست‌ها بايد کاملاً شل باشند. (تصوير نحوهٔ گرفتن چکش)


نحوهٔ گرفتن چکش
نحوهٔ گرفتن چکش

ويژگى‌هاى تکنيکى وضعيت شروع

- وضعيت‌هاى مختلف براى شروع تاب‌هاى اوليه چکش:


۱. پرتاب‌کننده، پشت به مسير پرتاب مى‌ايستد و چکش روى زمين در سمت راست قرار داده مى‌شود و با شروع تاب‌دادن، به‌طرف چپ و بالا کشيده و حرکت داده مى‌شود.


۲. پرتاب‌کننده پشت به مسير پرتاب مى‌ايستد و در حالى‌که چکش بين پاهاى او به‌صورت آويزان نگه داشته شده است با يک حرکتِ جزئى به‌طرف راست، به‌‌طرف چپ به‌حرکت درآورده مى‌شود. (تصوير وضعيت شروع)وضعيت شروع
وضعيت شروع

ويژگى‌هاى تکنيکى تاب‌هاى اوليه

هدف: شتاب‌دادن به چکش و آماده‌شدن براى چرخش


- پاها به‌اندازهٔ اندکى بيشتر از عرض شانه باز مى‌شود. پرتاب‌کننده، پشت به مسير پرتاب مى‌ايستد.


- با شروع تاب‌دادن، وزن بدن نسبت به مسير بيضى شکل چکش به هنگام تاب‌دادن انتقال مى‌يابد.


- بالاتنه هنگامى‌‌که چکش به بالاترين نقطهٔ خود مى‌رسد به‌طرف راست مى‌چرخد؛ به طورى‌که پرتاب‌کننده بايد از داخل پنجره‌اى که با دست‌هاى خود ايجاد کرده نگاه کند.


- پائين‌ترين نقطهٔ سر چکش و مسير آن در جلوى پاى راست قرار مى‌گيرد.


- ۳ - ۲ تاب اوليه نسبتاً باز و تخت اجرا شود.


- سرعت به‌طور تدريجى از يک تاب به تاب ديگر افزايش مى‌يابد. (تصوير تاب‌هاى اوليه)


تاب‌هاى اوليه
تاب‌هاى اوليه

ويژگى‌هاى تکنيکى اولين چرخش

هدف: ايجاد يک وضعيت پيش‌تنش در مرحلهٔ اتکاء روى يک پا و شتاب‌‌دادن چکش در مرحلهٔ اتکاء روى دو پا


- روى پاشنه پاى چپ چرخيده، بدن را با پاى راست برانيد.


- حرکت چرخش را در حالتِ تعويض از پاشنه به سينهٔ پاى چپ يعنى روى لبهٔ کفش، ادامه دهيد.


- با قرارگرفتن روى سينهٔ پاى چپ، حرکت چرخش را به‌سرعت ادامه دهيد.


- حرکت چرخشى نزديک به سطح زمين و پاى راست را خيلى نزديک به پاى چپ و به دور آن حرکت دهيد.


- بعد از اتمام اولين چرخش، پاى راست را به‌سرعت و به‌نرمى روى زمين بگذاريد. (تصوير اولين چرخش)


اولين چرخش
اولين چرخش

ويژگى‌هاى تکنيکى دومين چرخش

هدف: ايجاد يک وضعيت پيش - تنش در مرحلهٔ اتکاء روى يک پا و شتاب‌دادن چکش در مرحلهٔ اتکاء روى دو پا


- چرخش پاشنه - سينه به‌ طورى‌که ۳/۱ چرخش روى پاشنه پا و ۲/۳ چرخش روى سينه پا انجام شود.


- وزن بدن روى پاى چپ قرار گيرد و وضعيت پاى چپ در حالى‌که خميده است حفظ گردد.


- وضعيت بدن طورى باشد که انگار پرتاب‌کننده روى صندلى نشسته تا کشش سر چکش خنثى و کنترل شود.


- چکش در امتداد رأس مثلثى که بين محور شانه و دست‌ها ايجادشده قرار گيرد.


- محورهاى لگن و شانه مى‌چرخند و ايجاد يک وضعيت پيش - تنشى مى‌کنند. (تصوير دومين چرخش)


دومين چرخش
دومين چرخش

ويژگى‌هاى تکنيکى سومين چرخش

هدف: ايجاد يک وضعيت پيش - تنش در مرحلهٔٔ اتکاء روى يک پا و شتاب‌دادن چکش در مرحلهٔ اتکاء روى دو پا


- چرخش روى پاشنه - سينه انجام شود.


- ارتفاع پائين‌ترين نقطه، از يک چرخش به چرخش بعدى کاهش مى‌يابد.


- فاصلهٔ قرارگرفتن پاها روى زمين از يک چرخش به چرخش بعدى کاهش مى‌يابد.


- سرعت دورانى از يک چرخش به چرخش بعدى افزايش مى‌يابد. (تصوير سومين چرخش)


سومين چرخش
سومين چرخش

ويژگى‌هاى تکنيکى پرتاب

هدف: کسب حداکثر شتاب در چکش از طريق انتقال سرعت بدن به چکش


- وقتى‌که چکش به پائين‌ترين نقطهٔ خود نسبت به زمين مى‌رسد پاها به‌سرعت کشيده مى‌‌شوند.


- پاى راست به‌طور فعالانه رانده مى‌شود. پا به‌طرف راست مى‌‌چرخد و لگن از پهلو به جلو رانده مى‌شود.


- زمانى‌که محور لگن در جهت پرتاب قرار مى‌گيرد، طرف چپ بدن ثابت مى‌ماند.


- دست‌ها به‌طرف بالا و چپ با يک عمل شلاّقى حرکت مى‌کنند.


- زمانى‌که محور شانه در جهت پرتاب قرار مى‌گيرد، چکش رها مى‌شود. (تصوير پرتاب)


پرتاب
پرتاب

ويژگى‌هاى تکنيکى نحوهٔ قرارگرفتن پاها

هدف: کسب وضعيت‌هايى صحيح بدن بر شتاب‌گيرى


- تاب‌هاى اوليه را با پاهائى که بيشتر از عرض شانه (در حدود ۷۰ سانتى‌متر) از هم باز شده‌اند انجام دهيد.


- هر چرخش را به‌طور جداگانه اجراء کنيد.


- پس از هر چرخش، پاها را در حدود ۱۰ سانتى‌متر به‌هم نزديک کنيد.


- نوک پاها بعد از چرخش اول و چرخش‌هاى بعدى به‌طرف راست در زاويهٔ بين ۲۲۰ تا ۲۸۰ قرار گيرد. (تصوير نحوهٔ قرارگرفتن پاها)


نحوهٔ قرارگرفتن پاها
نحوهٔ قرارگرفتن پاها

ويژگى‌هاى تکنيکى مسير بيضى‌شکل چکش

هدف: کسب مهارتِ قراردادنِ صحيح بالاترين و پائين‌ترين نقطهٔ سر چکش در مسير بيضى‌شکل


- وضعيت مدار يا مسير چکش از يک چرخش به چرخش ديگر.


- مدار يا مسير حرکت چکش تندتر و پر شيب‌تر مى‌شود.


- پائين‌ترين نقطهٔ چکش به مرکز در عقب دايره حرکت مى‌کند.


- بالاترين نقطهٔ سر چکش به مرکز در جلو دايره حرکت مى‌کند. (تصوير مسير بيضى‌شکل چکش)


مسير بيضى‌شکل چکش
مسير بيضى‌شکل چکش