ناحيهٔ پرتاب چکش

چکش از دايره‌اى به قطر ۱۳۵/۲ متر که در داخل يک قفس حفاظتى قرار دارد و به‌وسيلهٔ حلقه‌اى از جنس آهن که با رنگ سفيد، رنگ‌آميزى شده و به‌شکل دايره درآمده پرتاب مى‌گردد. کف دايره بايد از جنس سيمان يا آسفالت سخت و ناصاف باشد تا منجر به سرخوردن پرتاب‌کننده در هنگام پرتاب نشود. کف دايره بايد در حدود ۱۴ تا ۲۶ ميلى‌متر پائين‌تر از لبهٔ بالائى حلقهٔ دايره باشد.


ناحيهٔ فرود پرتاب چکش محدوده‌اى با قطاع ۴۰ درجه است که با دو خط يا نوار به عرض ۵ سانتى‌متر مشخص مى‌شود و سطح محل فرود بايد چمن يا خاک نرم باشد. براى تعيين قطاع ناحيهٔ فرود، از مراکز دايره، ضلعى به‌طول ۲۰ متر به‌عنوان يک‌طرف قطاع ترسيم مى‌‌کنيم، سپس ضلع دوم قطاع را طورى ترسيم مى‌کنيم که فاصله دو ضلع به‌ طول ۲۰ متر از مرکز دايره ۶۸/۱۳ متر شود و با امتداد اين دو ضلع، محدودهٔ فرود پرتاب چکش با زاويهٔ ۴۰ درجه به‌دست مى‌آيد.

قوانين مربوط به مسابقات

۱. ترتيب پرتاب شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعيين مى‌شود.


۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بيش از ۸ نفر باشد، به هر نفر اجازهٔ سه پرتاب داده مى‌شود و به ۸ نفر برتر اجازهٔ سه پرتاب ديگر داده مى‌شود. چنانچه تعدادپرتاب‌کنندگان ۸ نفر يا کمتر باشد، به هر نفر اجازهٔ ۶ پرتاب داده مى‌شود. در وضعيت‌هاى ذکرشده، چون مسابقه به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود بهترين نتيجهٔ هر پرتاب‌کننده، ملاک رده‌بندى وى خواهد شد.


هر پرتاب‌کنند مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى يک دقيقه انجام دهد. معمولاً قبل از شروع مسابقه به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرينى در داخل دايرهٔ مسابقه داده مى‌شود. ولى پس از شروع مسابقه ورزشکار مجاز نيست از دايرهٔ مخصوص مسابقه براى تمرين استفاده کند.


اندازه‌گيرى مسافت پرتاب‌شده با متر نوارى غيرقابل انعطاف و يا دوربين انجام و تا مقياس يک سانتى‌مترى خوانده مى‌شود. چنانچه نتيجهٔ دو نفر مساوى باشد، دومين پرتاب بهتر و در صورت تساوى مجدد، سومين پرتاب بهتر و همچنين تا آخر، در نظر گرفته مى‌شود تا تساوى از بين برود. در مسابقاتى که به‌صورت دو مرحله‌اى برگزار مى‌شود، معمولاً از سوى کميته فنى مسافتى به‌عنوان حد نصاب ورودى منظور مى‌گردد و هر پرتاب‌کننده که در يکى از سه پرتاب مجاز خود موفق به کسب حد نصاب شود به مرحلهٔ نصاب دست پيدا کنند بقيه پرتاب‌کنندگان تا سقف ۸ نفر را از روى نتايج آنها انتخاب مى‌کنند. رکوردهاى به‌دست آمده در مرحلهٔ انتخابى بر نتيجهٔ مسابقه تأثيرى ندارد ولى ارزش شکستن رکوردها را دارد.


۳. رعايت قوانين زير در پرتاب چکش ضرورى است:


الف. پرتاب چکش مانند پرتاب وزنه و ديسک بايد از داخل دايره و از حالت سکون شروع شود.


ب. اگر سر چکش در خلال چرخش و پرتاب، با محيط داخل دايره برخورد کند خطا نيست اما برخورد سر چکش با محيط خارج از دايره خطا محسوب مى‌شود.


ج. در صورتى‌که پرتاب‌کننده عمل تاب‌دادن يا چرخش را شروع کند و پس از برخورد سر چکش با لبهٔ بالائى دايره يا محوطه خارج از دايره، عمل پرتاب متوقّف کند، پرتاب، خطا محسوب مى‌شود.


د. در خلال پرتاب، پاى پرتاب‌کننده يا هيچ قسمت ديگرى از بدن وى نبايد با لبهٔ بالائى دايره يا زمينِ اطراف آن، تماس پيدا کند.


ه. پرتاب‌کننده بايد پس از فرود چکش و با اجازهٔ سرداور، از نيمهٔ دوم دايره خارج شود.


و. استفاده از دستکش يا نوارپيچ‌ کردن انگشتان به‌جزء انگشت شست و يا استفاده از هر ماده‌اى براى محافظت از دست و به‌کار گرفتنِ کمربند براى محافظت از ستون فقرات مجاز است. اما استفاده از موادى که باعث ”سُر“ شدن کف دايره يا کفش‌هاى پرتاب‌کننده شود مجاز نيست.


ز. چکش پرتاب‌شده بايد کاملاً در داخل قطاع پرتاب فرود آيد.


ح. اگر چکش در هوا بشکند يا دستگيره يا دستهٔ چکش از آن جدا شود پرتاب خطا محسوب نمى‌شود و تکرار مى‌گيرد.


ط. هر پرتاب بايد اندازه‌گيرى شود و رده‌بندى از روى بهترين نتيجهٔ هر فرد تعيين مى‌گردد.

چکش

سر چکش

اين قسمت، داراى همان مشخصات وزنه است و جنس آن از آهن يا ساير فلزات سخت و جامد مى‌باشد که قسمت داخلى آن با سرب پر شده است و وزن آن ۲۶۰/۷ کيلوگرم براى مردان و ۴ کيلوگرم براى زنان است. حداقل قطر سر چکش براى مردان ۱۱۰ و براى زنان ۹۵ ميلى‌متر است.

دستگيرهٔ چکش

دستگيرهٔ چکش که معمولاً به‌شکل مثلث ساخته مى‌شود از يک يا دو حلقه فلز جامد و سخت تشکيل شده است و نبايد در هيچ‌قسمت آن برآمدگى يا مفصل ديده شود. جنس دستگيره بايد طورى باشد که در هنگام پرتاب قابليت کشش نداشته باشد و بايد به‌گونه‌اى با حلقه، به سيم‌بند چکش متصل شود که طول آن ثابت باقى بماند. شعاع دستگيره در حدود ۱۱۰ ميلى‌متر است.

سيم‌بند چکش

از يک‌رشته سيم فولاى فنرى (سيم فنرى شمارهٔ ۱۱ مخصوص ساخت قفس‌ها) که در دو طرف براى اتصال، پيچ‌خورده، تشکيل شده است. جنس سيم‌بند نبايد قابليت کشش به‌خود بگيرد و نبايد در نواحى اتصال برآمدگى داشته باشد. سيم‌دسته چکش با يک حلقه در قسمت دسته و يا پيچ‌هاى سر پهن مسطّح بلبرينگ‌دار به سرچکش و دستگيرهٔ چکش متصل مى‌شوند. طول مجاز سيم‌بند و دستگيرهٔ چکش در حالت کشش عادى حداکثر ۵/۱۲۱ سانتى‌متر و حداقل ۵/۱۱۷ سانتى‌متر براى مردان و حداکثر ۵/۱۱۹ سانتى‌متر و حداقل ۱۱۶ سانتى‌متر براى زنان است.