آشنا شدن با چرخش

- در حالى‌که پاها به‌اندازهٔ عرض شانه باز و زانوها اندکى خم هستند، يک چوب کوتاه را با دست‌هاى کاملاً کشيده مانند شکل بگيريد.


- با حرکت پا در جهتِ عکس عقربهٔ ساعت، عمل چرخش درجا را انجام دهيد.


- چشم‌ها را به انتهاى چوب کوتاه دوخته، اين عمل را بارها تکرار کنيد تا با ماهيت چرخش عادت کنيد.


- چوب‌دستى را با چکش عوض‌کرده، چرخش درجا را تمرين کنيد.


هدف: آشنائى با چرخش و يادگيرى جهت‌گيرى در حين چرخش‌ها (تصوير آشنا شدن با چرخش)


آشنا شدن با چرخش
آشنا شدن با چرخش

چرخش روى پاشنه - پنجهٔ پاها

- مانند مراحل قبل بايستيد و در حدود ۱۸۰ درجه روى پاشنهٔ پاى چپ و سينهٔ پاى راست در يک حالت تعادلى بچرخيد.


- حرکت چرخش را ۱۸۰ درجه ديگر روى سينه (پنجه) پاى چپ در حالى‌که پاى راست را از زمين بلند مى‌کنيد ادامه دهيد. وضعيت تعادلى را حفظ کنيد.


- پاى راست را پس از دوران ۳۶۰ درجه‌اى روى زمين قرار دهيد. با انجام اين‌کار يک دور کامل چرخش انجام مى‌شود.


هدف: آشنائى با چرخش روى پاشنه - پنجه (تصوير چرخش روى پاشنه - پنجهٔ پاها)


چرخش روى پاشنه - پنجهٔ پاها
چرخش روى پاشنه - پنجهٔ پاها

مراحل کامل پرتاب چکش (۲ تاب اوليه و يک چرخش)

- مانند مراحل قبل بايستيد و با انجام دو تاب اوليه چرخش را شروع کنيد.


- يک چرخش را روى پاشنه - پنجه اجرا و چکش را رها کنيد. (از چکش‌هائى با دستهٔ کوتاه استفاده شود.)


- از وسايل ديگر براى اجراء چرخش و پرتاب استفاده کنيد.


- در نهايت مى‌توانيد عمل پرتاب را با دو تاب اوليه و دو چرخش و سپس سه چرخش انجام دهيد.


هدف: ارتباط دادن مراحل مختلف و تکامل تکنيک پرتاب چکش (تصوير مراحل کامل پرتاب چکش (۲ تاب اوليه و يک چرخش))


مراحل کامل پرتاب چکش (۲ تاب اوليه و يک چرخش)
مراحل کامل پرتاب چکش (۲ تاب اوليه و يک چرخش)