آشنائى با چکش

- شاگردان با مسائل ايمنى خود وسيله آشنا شوند.


- از وسايل مختلف مانند توپ طبى يا توپى که در داخل تورى قرار داده شده است استفاده شود.


- عمل پرتاب را با دو دست و به‌طرف عقب انجام دهيد.


- هنگام پرتاب از پاها براى شتاب‌‌گيرى استفاده کنيد.


- به‌هنگام پرتاب کمر را راست نگه داريد و دست‌ها را بکشيد.


- عمل پرتاب را با دو دست از روى شانه انجام دهيد.


هدف: يادگيرى استفاده از کل بدن براى شتاب‌گيرى در پرتاب به عقب (تصوير آشنائى با چکش)


آشنائى با چکش
آشنائى با چکش

تاب‌دادن‌‌هاى ايستاده

- آشنائى با نحوهٔ گرفتن چکش


- با تاب‌دادن چکش بين پاها و به چپ و راست، به آن عادت کنيد.


- چکش را بدون اينکه پرتاب کنيد چندين‌بار تاب بدهيد.


هدف: آشنائى با تاب‌دادن و پيدا کردن وضعيت تعادلى (تصوير تاب‌دادن‌هاى ايستاده)


تاب‌دادن‌هاى ايستاده
تاب‌دادن‌هاى ايستاده

پرتاب ايستاده

- وضعيت شروع را به‌خود بگيريد.


- چکش را دوبار تاب‌داده، از روى شانه چپ پرتاب کنيد.


- بعد از پرتاب و رها کردن چکش ثابت بايستيد و با چشم‌هاى خود مسير پرتاب را دنبال کنيد.


هدف: آشنائى با رها کردن چکش و هماهنگ‌شدن تاب‌دادن با عمل پرتاب (تصوير پرتاب ايستاده)


پرتاب ايستاده
پرتاب ايستاده