ويژگى‌هاى تکنيکى تکنيک پرتاب ديسک مراحل کامل


تکنيک پرتاب ديسک به ۴ مرحله تقسيم مى‌شود: تاب‌دادن، چرخيدن، پرتاب و بازيابى


- تاب‌دادن‌هاى اوليه براى آماده‌شدن بهينه براى چرخيدن به‌کار مى‌رود.


- حرکت چرخيدن موجب توليد شتاب و پيش‌تنشى عضلات به‌وسيلهٔ وضعيت گشتاورى بالاتنه، شانه و دست‌ها مى‌شود.


- در وضعيت پرتاب، پس از اينکه ديسک تا حداکثر سرعت خود شتاب داده شد، رها مى‌شود.


- در مرحلهٔ بازيابى سرعت باقيمانده متوقف و کنترل مى‌شود و پرتاب‌کننده از انجام يک پرتاب خطا يعنى خارج‌شدن از دايره جلوگيرى مى‌کند.

ويژگى‌هاى تکنيکى نحوهٔ گرفتن ديسک

هدف: گرفتن محکم ديسک براى شتاب‌دادن به آن و ايجاد چرخش صحيح در ديسک به هنگام پرتاب


- ابتدا، پرتاب‌کنندگان را با ديسک و مسائل ايمنى آشنا کنيد.


- ديسک با آخرين مفصل انگشتان گرفته شود.


- انگشتان روى لبهٔ ديسک پخش مى‌شوند.


- مچ دست پرتاب به‌طرف خارج خم نمى‌شود و بايد شُل باشد.


- ديسک به پايهٔ دست پرتاب يعنى نزديک به مچ تکيه مى‌کند.


- انگشت شست روى ديسک قرار مى‌گيرد. (تصوير نحوهٔ گرفتن ديسک)


نحوهٔ گرفتن ديسک
نحوهٔ گرفتن ديسک

ويژگى‌هاى تاب‌دادن‌هاى اوليه

هدف: آماده‌شدن براى چرخيدن با تاب‌دادن و جمع‌کردن بدن و ايجاد تنش مناسب در عضلات تنه، شانه‌ها و دست پرتاب


- پشت به‌جهت پرتاب قرار بگيريد.


- پاها را به‌اندازهٔ عرض شانه باز کرده، روى سينه پا قرار بگيريد.


- زانوها را اندکى خم کنيد.


- ديسک را تا حد امکان تا محور عمودى پاشنهٔ پاى چپ عقب ببريد.


- همزمان، تنه را بچرخانيد.


- در اين وضعيت دست‌ها در ارتفاع شانه قرار دارند. (تصوير تاب‌دادن‌هاى اوليه)


تاب‌دادن‌هاى اوليه
تاب‌دادن‌هاى اوليه

ويژگى‌هاى تکنيکى چرخيدن

هدف: شروع شتاب‌گيرى پرتاب‌کننده و ديسک و آماده‌شدن براى مرحلهٔ بدون اتکاء


- زانوى چپ حرکت چرخيدن را با چرخشى فعال در جهت پرتاب روى سينهٔ پاى چپ هدايت مى‌کند.


- عمل چرخيدن را با پاى نسبتاً خميده اجرا کنيد.


- دست و شانهٔ پرتاب را عقب نگه داريد.


- پاى راست را به‌صورت کشيده و در سطحى نسبتاً پائين و بدون جهش در عرض دايره تاب دهيد. (تصوير چرخيدن)


چرخيدن
چرخيدن

ويژگى‌هاى تکنيکى چرخيدن مرحلهٔ بدون اتکاء

هدف: ايجاد يک وضعيت پيش‌تنش در عضلات بالاتنه و شتاب‌گيرى بيشتر پرتاب‌کننده و ديسک


- زمانى‌که به‌سمت پرتاب قرار مى‌گيريد، پاى چپ بايد به‌طرف جلو رانده شود.


- پرش تخت و بسيار اندکى با پاى چپ که کاملاً کشيده‌نشده انجام دهيد.


- دست پرتاب را بالاتر از ارتفاع لگن و عقب بدن نگه داريد.


- پاى راست روى سينهٔ پا در حالى‌که به‌طرف داخل چرخيده به‌طور فعال فرود مى‌آيد. (تصوير چرخيدن مرحلهٔ بدون اتکاء)


چرخيدن مرحلهٔ بدون اتکاء
چرخيدن مرحلهٔ بدون اتکاء

ويژگى‌هاى تکنيکى پرتاب مرحلهٔ انتقال

هدف: خنثى‌کردن عمل پرش و آغز شتاب‌گيرى نهائى ديسک


- پاى راست اندکى خميده و به‌طور فعال روى سينهٔ پا قرار داده شود.


- پاى راست يعنى کف پا، زانو و ران، بلافاصله در جهت پرتاب چرخانده شود.


- دست چپ رو به عقب دايره قرار گيرد.


- ديسک در ارتفاع سر پرتاب‌کننده نگه داشته شود.


- پاى چپ بلافاصله بعد از پاى راست درجلو لبهٔ دايره قرار داده شود. (تصوير پرتاب مرحلهٔ انتقال)


پرتاب مرحلهٔ انتقال
پرتاب مرحلهٔ انتقال

ويژگى‌هاى تکنيکى پرتاب وضعيت توانمند

هدف: آغازکردن شتاب‌گيرى نهائى


- در وضعيت توانمند، وزن بدن روى پاى راست قرار مى‌گيرد.


- محور شانه روى پاى راست است.


- وضعيت پاشنه - پنجهٔ پا رعايت شود يعنى پنجه پاى چپ و پاشنهٔ پاى راست در يک امتداد باشند.


- ديسک بايد به‌طور محسوسى در پشت بدن قرار گيرد. (تصوير پرتاب وضعيت توانمند)


پرتاب وضعيت توانمند
پرتاب وضعيت توانمند

ويژگى‌هاى تکنيکى پرتاب

هدف: ايجاد حداکثر شتاب در ديسک با انتقال سرعت


- حرکت انفجارى چرخش لگن راست را با راست‌کردن سريع پا راست انجام دهيد.


- پس از حرکت انفجارى چرخشى لگن، لگن راست را به‌طرف جلو دايره بچرخانيد.


- طرف چپ بدن را با راست‌کردن پاى چپ و ثابت‌کردن آرنج خم‌شدهٔ دست چپ به کنار تنه، در راستاى پرتاب نگه داريد.


- دست پرتاب در حالى‌که کاملاً عقب نگه داشته‌شده، بعد از اينکه هر دو پا در تماس با زمين هستند و لگن چرخيده است عمل رها کردن ديسک را انجام مى‌دهد.


- ديسک بايد در ارتفاع شانه از دست رها شود. (تصوير پرتاب)


پرتاب
پرتاب

ويژگى‌هاى تکنيکى نحوهٔ قرارگرفتن پاها در طول چرخيدن - پرتاب

هدف: فراهم‌کردن تکيه‌گاه براى شرايط صحيح بدن و استفادهٔ بهينه از قطر دايره براى شتاب‌گيرى


- پاها به‌اندازهٔ عرض شانه از همديگر باز شود و سپس، چرخش روى سينهٔ پاى چپ صورت گيرد.


- پاى راست از خارج دايره به‌طرف مرکز آن تاب داده شود.


- فرود، در مرکز دايره روى سينهٔ پاى راست انجام شود و بلافاصله پس از پاى راست، پاى چپ نزديک لبهٔ دايره روى زمين قرار گيرد.


- وضعيت توانمند نصف دايراه را مى‌پوشاند. در اين وضعيت پنجهٔ پاى چپ و پاشنهٔ پاى راست بايد در يک امتداد باشند.


ويژگى‌هاى تکنيکى مرحلهٔ بازيابى

هدف: خنثى‌کردن سرعت باقيمانده و اجراءِ يک پرتاب صحيح


- بعد از پرتاب، پاها را به‌سرعت تعويض کنيد.


- پاى راست اندکى خميده باشد.


- بالاتنه اندکى پائين کشيده شود.


- پاى چپ به‌طرف عقب تاب داده شود.