هدف:

شتاب دادن به وزنه و پرتاب‌کننده و آماده شدن براى پرتاب.


ويژگى‌هاى تکنيکى:

ـ زانو و پنجهٔ پاى چپ بايد قبل از راندن پاى چپ، به‌طور کامل چرخيده باشند.


ـ پاى رانده شده نبايد به‌طور کامل راست و باز شده باشد.


ـ با بالا آمدن زانوى راست يک حالت پرشى تخت و نزديک سطح زمين به‌طرف جلو و نه بالا صورت گيرد.


ـ روى سينهٔ پاى راست در مرکز دايره فرود آئيد.


ـ به‌هنگام فرود بدن را بسته نگاه داريد. (تصوير زير)