هدف:

آماده شدن براى يک وضعيّت توانمند مؤثر


ويژگى‌هاى تکنيکى :

ـ روى پاى راست فرود آئيد.


ـ وزن بدن روى پاى راست قرار دارد.


ـ زانوى چپ نزديک به زانوى راست و به‌طرف جلو حرکت مى‌کند.


ـ بدن بسته و جمع نگه داشته مى‌شود (دست چپ در جلو تنه و سر به‌طرف عقب دايره قرار دارد). (تصوير زير)