هدف:

دست‌يابى به حداکثر شتاب وزنه از طريق انتقال سرعت به‌وسيله پرتاب‌شونده


ـ پاى راست به‌طور انفجارى راست و چرخانده مى‌شود تا لگن رو به جلو قرار بگيرد.


ـ پاى چپ ثابت‌شده بدن را بالا مى‌کند و بر زاويهٔ پرتاب تأثير مى‌گذارد.


ـ حرکت چرخشى بالاتنه با حرکت دست چپ و شانه کنترل و سد مى‌شود.


ـ آرنج راست مى‌چرخد و در جهت پرتاب بالا مى‌آيد.(تصوير زير)
تکنيک خطى پرتاب :

هدف: دستيابى به حداکثر شتاب وزنه از طريق انتقال سرعت به ابزار پرتاب‌شونده


ـ ضربهٔ پرتاب درست بعد از راست و باز شدن پاها و تنه شروع مى‌شود.


ـ دست چپ و نزديک به تنه ثابت نگه داشته مى‌شود.


ـ وزنه با کشيده شدن مچ دست شتاب بيشترى مى‌گيرد. (انگشتان بعد از عمل پرتاب رو به طرف خارج قرار مى‌گيرند).


ـ هنگام پرتاب، پاها بايد با زمين در تماس يا به‌عبارت ديگر روى زمين قرار گرفته باشند.