هدف:

متصل کردن مرحلهٔ چرخش به مرحله پرتاب و شروع شتاب‌گيرى نهائى وزنه


ويژگى‌هاى تکنيکى:

ـ وزن بدن روى سينهٔ پاى راست حمل مى‌شود و زانوى راست اندکى خم است.


ـ پنجهٔ پاى راست و پاشنهٔ پاى چپ روى يک خط قرار مى‌گيرد: ”وضعيت پاشنه ـ پنجه“


ـ لگن و شانه‌ها مى‌چرخند.


ـ سر و دست چپ به عقب قفل مى‌شوند.


ـ آرنج راست با تنه زاويه ۹۰ درجه مى‌سازد. (تصوير زير)