هدف:

آشنائى با نحوهٔ گرفتن وزنه


ويژگى‌هاى تکنيکى :

ـ وزنه بر روى انگشتان و آخرين بند انگشتان قرار مى‌گيرد.


ـ انگشتان را به موازات همديگر اندکى باز کنيد.


ـ وزنه را به قسمت جلوى گردن فشار دهيد (قسمت راست براى پرتاب‌کننده‌هاى راست‌دست)


ـ مفصل آرنج به‌طرف خارج بدن متمايل شود به‌طورى که يک زاويهٔ ۴۵ درجه نسبت به بدن تشکيل دهد. (تصوير زير)