هدف:

دستيابى به يک وضعيت مطلوب و گرفتن وزنه و آماده کردن تنه براى چرخش


ويژگى‌هاى تکنيکى:

ـ نحوهٔ گرفتن وزنه مانند تکنيک خطى است.


ـ در حالى‌که بالاتنه اندکى به‌طرف جلو خم است پشت به جهت پرتاب قرار بگيريد.


ـ در حالى‌که پاها اندکى بيش از عرض شانه از همديگر فاصله دارند روى سينه پاها قرار بگيريد.


ـ بالاتنه را خلاف جهت پرتاب بچرخانيد.


ـ چرخش زمانى شروع مى‌شود که شانهٔ راست رو به جهت پرتاب قرار بگيرد.


ـ پرتاب‌کنندگان راست‌دست به‌طرف چپ مى‌چرخند. (تصوير زير)