هدف:

متصل کردن مرحله سُر خوردن به مرحله نهائى پرتاب و شروع شتابگيرى نهائى


ويژگى‌هاى تکنيکى:

ـ وزن بدن بر روى سينهٔ پاى راست در حالى‌که زانوى پاى راست خم است حمل مى‌شود.


ـ پنجهٔ پاى راست و پاشنهٔ پاى چپ روى يک خط قرار گيرد: ”وضعيت پاشنه ـ پنجه“


ـ لگن (باسن‌ها) و شانه‌ها مى‌چرخند.


ـ سر و دست چپ، عقب نگه داشته مى‌شود.


ـ آرنج راست يک زاويهٔ ۹۰ درجه را با تنه مى‌سازد.(تصوير زير)