هدف:

دستيابى به شتاب حداکثر در وزنه از طريق انتقال سرعت به وزنه


ويژگى‌هاى تکنيکى:

ـ چرخش و باز شدن انفجارى پاى راست، تا لگن راست به‌طرف جلو دايره متمايل شود.


ـ پاى چپ ثابت‌شده بدن را بالا مى‌کند و بر زاويهٔ پرتاب تأثير مى‌گذارد.


ـ حرکت چرخشى تنه با سد کردن دست چپ و شانه متوقف مى‌شود.


ـ آرنج راست مى‌چرخد و در جهت پرتاب بالا مى‌آيد. (تصوير زير)