هدف:

شتابگيرى وزنه و پرتاب‌کننده


ويژگى‌هاى تکنيکى :

ـ وزن بدن در حالى‌که زانوها خم هستند روى سينه پا منتقل مى‌شود.


ـ زانو و پاى چپ به‌طرف چپ چرخش مى‌کند.


ـ زانوى چپ عمل چرخش را هدايت مى‌کند.


ـ پاى راست با دوران نسبتاً زيادى تاب مى‌خورد.


ـ شانه‌ها مى‌بايد در يک سطح قرار بگيرند.


ـ حرکت اوليه بايد آهسته و کنترل‌شده در جهت پرتاب صورت بگيرد. (تصوير زير)