هدف:

متوقف کردن و کنترل سرعت باقى‌مانده براى جلوگيرى از خطا


ـ پا را سريعاً بعد از پرتاب تعويض کنيد.


ـ پاى راست خم است.


ـ بالاتنه بدن پائين آورده مى‌شود.


ـ پاى چپ به‌طرف عقب تاب مى‌خورد.


ـ چشم‌ها به‌طرف پائين نگاه مى‌کنند. (تصوير زير)