هدف:

متوقف کردن سرعت باقيمانده براى جلوگيرى از خطا


ويژگى‌هاى تکنيکى:

ـ پا سريعاً تعويض مى‌شود.


ـ پاى راست خم مى‌شود.


ـ بالاتنه پائين آورده مى‌شود.


ـ پاى چپ به‌طرف عقب تاب داده مى‌شود.


ـ چشم‌ها به‌طرف پائين نگاه مى‌کنند. (تصوير زير)