يک چرخش و پرتاب

ـ در حالى‌که رو به جهت پرتاب ايستاده‌ايد، يک قدم به درون دايره برداريد به‌طورى که پاى چپ به‌طرف داخل بچرخد.


ـ عمل رانش را با پاى راست انجام داده روى پاى چپ بچرخيد.


ـ پاى راست را مستقيم به‌طرف مرکز دايره تاب دهيد و پس از باز کردن بدن پرتاب کنيد. (تصوير زير)هدف:

دستيابى به يک برش تخت و نزديک به سطح زمين و قرار دادن فعال پاى راست در مرکز دايره.

پنج‌چهارم چرخش

ـ در حالى‌که شانهٔ چپ رو به مسير پرتاب قرار دارد و پاى چپ در داخل و پاى راست در خارج دايره واقع است عمل چرخش را شروع کنيد.


ـ روى سينهٔ پاى چپ بچرخيد و پاى راست را از خارج دايره به‌طرف مرکز دايره تاب دهيد. (تصوير زير)هدف:

چرخيدن روى سينه پاى چپ و جفت کردن چرخش و پرش.

اجراء کامل تکنيک

ـ مراحل کامل را با استفاده و بدون استفاده از وزنه تمرين کنيد. وضعبت توانمند را کنترل و تصحيح کنيد.


ـ اين تمرين را روى سطوح مختلف انجام دهيد.


ـ تمرين را با چشم‌هاى بسته انجام دهيد.


ـ تمرين را با وسايل مختلف مانند توپ طبى و با وزنه‌هاى مختلف انجام دهيد. (تصوير زير)هدف:

متصل کردن مراحل مختلف به همديگر و انجام يک حرکت يکپارچه.