آشنائى با وزنه


نحوهٔ گرفتن وزنه:

ـ وزنه را روى پايه با آخرين بند سه انگشت وسطى که کمى از همديگر جدا هستند قرار دهيد. حالا پس از گرفتن وزنه دست را آهسته به راست يا به‌طرف بالا فشار دهيد (۱).


ـ وزنه را به‌طرف جلو و بالا پرتاب کنيد (۲).


ـ وزنه را از روى سر به‌طرف عقب پرتاب کنيد. (۳).


ـ وزنه را با کمک دو دست پرتاب کنيد (۴). (تصوير زير)


هدف: عادت کردن به ابزار (وزنه) و حرکات اصلى پرتاب وزنه

پرتاب ايستاده از جلو

ـ پاها را به اندازهٔ عرض شانه در حالى‌که رو به جهت پرتاب ايستاده‌ايد باز کنيد.


ـ وزنه را بگيريد و در کنار گردن قرار داده ولى آن را به گردن فشار ندهيد. (زانوها اندکى خم مى‌شوند)


ـ بالاتنه را در جهت مخالف پرتاب چرخانده، با باز و راست کردن بدن وزنه را پرتاب کنيد. (تصوير زير)هدف:

استفاده از پاها براى شتاب‌گيرى و ياد گرفتن ضربه صحيح دست.

تمرين‌هاى چرخشى

ـ چرخيدن را در طول يک خط مستقيم ادامه دهيد.


ـ حرکت چرخش را با کمک ساير وسايل انجام دهيد. (تصوير زير)هدف:

جهت‌گيرى در حين چرخش‌ها.