وزنه

جنس وزنه مى‌تواند از آهن خالص، برنج يا هر فلز سخت‌تر از برنج باشد و يا از پوسته‌اى از فلزات نامبرده که درون آن با سرب يا ساير فلزات پر شده باشد استفاده شود. وزن وزنه در مردان ۲۶۰/۷ کيلوگرم و در زنان ۴ کيلوگرم است. وزنه بايد به شکل کروى ساخته شده و سطح آن کاملاً صاف باشد. حداکثر قطر آن در مردان ۱۳۰ ميلى‌متر و حداقل آن ۱۱۰ ميلى‌متر است در حالى‌که حداکثر قطر وزنه در زنان ۱۱۰ ميلى‌متر و حداقل آن ۹۵ ميلى‌متر است.

دايرهٔ پرتاب

قطر داخلى دايره پرتاب بايد ۱۳۵/۲ متر باشد و لبهٔ دايره از جنس آهن، فولاد و يا ساير فلزات مناسب ساخته شود و سطح لبهٔ دايره بايد همسطح با زمين اطراف دايره باشد. سطح داخلى دايره پرتاب مى‌تواند از سيمان، آسفالت و ساير پوشش‌هاى محکم و غيرلغزنده ساخته شود. سطح داخلى دايره بايد ۱۴ تا ۲۶ ميلى‌متر پائين‌تر از لبهٔ بالائى دايره باشد. سطح داخل دايره به‌وسيلهٔ يک خط رنگى به دو قسمت تقسيم شده، اين خط حداقل تا ۷۵ سانتى‌متر به خارج از دو طرف دايره امتداد مى‌يابد.

پيش‌تختهٔ پرتاب

از جنس چوب با ساير مواد مناسب، به‌شکل قوسى و به رنگ سفيد ساخته مى‌شود به‌طورى که لبهٔ داخلى آن با لبهٔ خارجى دايره مماس شده، بتوان آن را در روى زمين وسط خطوط قطاع پرتاب ثابت و محکم کرد. طول اين پيش‌تخته ۲۲/۱ سانتى‌متر در وسط و ۳۰ سانتى‌متر در کناره‌ها و ضخامت آن ۱۰ سانتى‌متر است.

قطاع پرتاب و محوطهٔ فرود

محوطهٔ فرود بايد از جنس خاک آجر، چمن، يا هر مادهٔ مناسب ديگرى باشد که وزنه بتواند روى آن اثر به‌جاى بگذارد. قطاع پرتاب روى سطح محوطه فرود طورى ترسيم مى‌شود که دو خط با زاويهٔ ۴۰ درجه و به عرض ۵ سانتى‌متر و به رنگ سفيد اين منطقه را مشخص مى‌کند. براى کشيدن قطاع دو خط فرضى به فاصله ۲۰ متر از مرکز دايره در نظر بگيريد و دهانهٔ اين دو خط را به اندازه ۶۸/۱۳ متر از يکديگر باز کنيد دو نقطه‌اى را که به اين ترتيب به‌دست مى‌آيد با نوار يا گچ به مرکز دايره وصل کنيد. در اين‌صورت قطاع پرتاب به‌طور قانونى به‌دست مى‌آيد و پرتابى معتبر است که در محدودهٔ لبه داخلى خط با لبهٔ داخلى خط ديگر فرود آيد.

قوانين عمومى

پرتاب‌کننده بايد قبل از شروع پرتاب در داخل دايره کاملاً ثابت شده، عمل پرتاب را از حالت ايستاده شروع کند. پاهاى پرتاب‌کننده مى‌تواند با لبهٔ داخلى حلقه دايره و پيش‌تخته تماس داشته باشد ولى مجاز نيست که با روى حلقه يا پيش‌تخته تماس پيدا کند. ورزشکار نبايد تا زمانى‌که وزنهٔ پرتاب‌شده در داخل قطاع فرود آمده باشد دايره را ترک کند.


پرتاب‌کننده بايد پس از اجازهٔ داور دايره را از قسمت عقب يعنى نيمه دوم ترک کند، در غير اين‌صورت پرتاب خط محسوب مى‌شود. وزنه بايد از بالاى شانه و فقط با يک دست به حالت هُل دادن پرتاب شود. وقتى‌که پرتاب‌کننده در وضعيت شروع پرتاب قرار مى‌گيرد، وزنه بايد در تماس با چانه يا خيلى نزديک به آن قرار گرفته دست پرتاب نبايد به‌هنگام عمل پرتاب پائين‌تر از اين وضعيت قرار بگيرد. وزنه نبايد عقب‌تر از خط شانه‌ها باشد. استفاده از دستکش و با بستن دو يا بيش از دو انگشت به ‌همديگر بدون مجوز پزشکى مجاز نيست اما پرتاب‌کننده مى‌تواند از کمربند ورزشى استفاده کند.


اندازه‌گيرى پرتاب‌هاى مجاز به اين‌صورت انجام مى‌گيرد که فاصلهٔ نزديک‌ترين نقطهٔ تماس وزنه با زمين تا لبهٔ داخلى پيش‌تخته پرتاب به‌وسيلهٔ مترهاى نوارى اندازه‌گيرى مى‌شود به‌طورى که ابتداى متر در محل اصابت وزنه با زمين و انتهاء آن در مرکز دايرهٔ پرتاب باشد.


هنگامى‌که تعداد شرکت‌کنندگان بيش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و ۸ نفرى که بهترين نتايج را داشته باشند سه بار ديگر پرتاب مى‌کنند. وقتى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر يا کمتر باشد. هريک شش (۶) پرتاب انجام خواهند داد. هر ورزشکار مجاز است که پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى يک دقيقه انجام دهد.


در صورت تساوي، دومين پرتاب بهتر و چنانچه حالت تساوى هنوز برقرار باشد سومين پرتاب بهتر و تا آخر در نظر گرفته مى‌شود تا اينکه حالت تساوى از بين برود. چنانچه براى مقام هشتم تساوى از بين نرود به نظراتى که تساوى کرده‌اند سه پرتاب اضافى داده خواهد شد تا نفر هشتم تعيين گردد. براى تعيين مقام هر ورزشکار بهترين نتيجه به‌دست آمده از کليه پرتاب‌ها (حتى سه پرتاب اضافي) در نظر گرفته مى‌شود.