هدف:

دست‌يابى به شتاب حداکثر در وزنه با انتقال سرعت به وزنه


ويژگى‌هاى تکنيکى:

ـ ضربه دست پرتاب‌کننده درست بعد از راست شدن کامل پاها و تنه شروع مى‌شود.


ـ ست چپ خم و نزديک به بدن ثابت مى‌شود.


ـ با کشش اوليه مچ به وزنه شتاب بيشترى داده مى‌شود، (انگشتان بعد از رها شدن وزنه به‌طرف خارج متمايل مى‌شوند)


ـ پرتاب نهائى بدون تماس پاها با زمين انجام مى‌گيرد. (تصوير زير)