هدف:

تدارک اتکاء براى وضعيت‌هاى صحيح بدن و استفاده بهينه از قطر دايره براى شتابگيرى


ويژگى‌هاى تکنيکى :

- پاها و اندکى پيش از عرض شانه از همديگر جدا کنيد و روى سينهٔ پاى چپ به‌طرف چپ بچرخيد.


ـ پاى راست از بيرون به‌طرف مرکز دايره تاب مى‌خورد.


ـ پاى راست روى سينه در مرکز دايره قرار مى‌گيرد. و پاى چپ بلافاصله بعد از پاى راست روى زمين واقع مى‌شود.


ـ وضعيت توانمند اندکى جمع‌تر از تکنيک خطى است وضعيت پاشنه ـ پنجه رعايت شود. (تصوير زير)