آشنائى با وزنه

ايمنى و نحوهٔ گرفتن:

ـ وزنه را روى پايه با آخرين بند سه انگشت وسطى که کمى از همديگر جدا هستند، قرار دهيد. حالا پس از گرفتن وزنه دست را آهسته به‌طرف راست يا به‌طرف بالا فشار دهيد (۱). ـ وزنه را به‌طرف جلو و بالا پرتاب کنيد (۲). ـ وزنه را از روى سر به‌طرف عقب پرتاب کنيد (۳). ـ وزنه را با کمک دو دست پرتاب کنيد (۴). (تصوير زير)هدف: عادت کردن به ابزار (وزنه) و حرکات اصلى پرتاب وزنه

پرتاب ايستاده از جلو

ـ وزنه را بگيريد و در کنار گردن قرار دهيد ولى آن را به گردن فشار ندهيد.


ـ با زانوهاى خم‌شده به‌طرف راست پيچيده، سپس با راست کردن بدن وزنه را پرتاب کنيد.


ـ مانند تمرين قبل، اما اين‌بار با برداشتن يک قدم به‌طرف جلو روى سينهٔ پا وزنه را پرتاب کنيد.


ـ تماس‌ پاها با زمين قطع شود.


هدف: استفاده از پاها براى شتابگيرى و ياد گرفتن ضربه صحيح دست. (تصوير زير)


پرتاب ايستاده از جلو با استفاده از پاها

ـ حرکت را مانند مرحلهٔ ۲ شروع کنيد.


ـ يک قدم به جلو برداريد، لگن و شانه را خلاف جهت پرتاب بچرخانيد.


ـ عمل پرتاب را با چرخاندن و راست کردن فورى پاها و لگن انجام دهيد. مربع سينه با سدکردن طرف چپ بدن در راستاى پرتاب قرار بگيرد. (تصوير زير)


هدف: توسعهٔ فعاليت پاى راست و سد کردن طرف چپ بدن (پا و تنه)