تکنيک چرخشى پرتاب وزنه به مراحل زير تقسيم مى‌شود:


وضعيت شروع، چرخش، بازيابى :

- وضعيت شروع پرتاب‌کننده را براى يک وضعيت مطلوب چرخش آماده مى‌کند و تنش اوليه‌اى را در تنه ايجاد مى‌کند.


- چرخش شتابگيرى اوليه را ايجاد کرده وضعيت مطلوب بدن را براى مرحله پرتاب آماده مى‌سازد.


- در مرحله پرتاب حداکثر سرعت ايجاد مى‌شود و به ديسک منتقل مى‌گردد.


- در مرحلهٔ بازيابى باقى‌ماندهٔ سرعت کنترل و متوقف مى‌شود تا از خطاى بيرون رفتن پرتاب‌کننده از دايره جلوگيرى گردد. (تصوير زير)