چهار مادهٔ گروه پرتاب‌ها يعنى پرتاب وزنه، پرتاب نيزه، پرتاب ديسک، و پرتاب چکش داراى هدف‌ها، قوانين بيومکانيکى و ساختارهاى مشترک و حرکات پايه هستند و در نتيجه داراى تمرين‌هاى پايه و اصلى مشترک هستند.


درک اين اصول موجب آسان شدن کار مربيگرى براى مربيان تازه‌کار است و به آنها اعتماد لازم براى آموزش اين رشته‌ها را مى‌دهد.

هدف‌هاى مشترک

هدف مشترک کليه رشته‌هاى پرتاب به حداکثر رساندن مسافت وسيله پرتاب‌شونده است. اين‌کار ممکن است با انجام حرکت‌هاى دورانى يا خطى و با استفاده از وسايلى که داراى شکل‌ها، اندازه‌ها، وزن‌ها و کيفيت‌هاى ايروديناميکى متفاوتى هستند عملى شود.

قوانين بيومکانيکى مشترک

قوانين بيومکانيکى چندى وجود دارد که مسافت پرواز وسيله پرتاب‌شونده را تعيين مى‌کند. از لحظه‌اى که وسيلهٔ پرتاب‌شونده دست پرتاب‌کننده را ترک مى‌کند تحت‌تأثير چندين عامل قرار مى‌گيرد که مهم‌ترين آنها عبارتند از:


۱. سرعت رها کردن.


۲. زاويهٔ پرتاب.


۳. ارتفاع پرتاب.


۴. مقاومت هوا.


۵. عوامل ايروديناميکى.


از آنجا که ارتفاع پرتاب عمدتاً تحت ‌تأثير ويژگى‌هاى فيزيکى ورزشکار مانند قد و قوانين و مقررات مسابقه قرار دارد، داراى تأثير محدودى بر مسافت پرتاب‌شده است. در حالى‌که سرعت و زاويهٔ پرتاب بيشتر تحت‌تأثير قابليت‌هاى فيزيکي، مهارت و تکنيک ورزشکار از يک‌سو و عوامل روانى از سوى ديگر قرار دارند احتمالاً بيشترى تأثير را بر بُرد پرتاب خواهند داشت.


از ميان عوامل ذکرشده سرعت رها کردن با سرعت پرتاب بيشترين تأثير را بر بُرد و مسافت پرتاب دارد و از جمله عواملى است که از ابتداى آموزش پرتاب‌ها بايد مورد توجه مربيان قرار بگيرد. در رشته‌هاى پرتاب نيزه و پرتاب ديسک عوامل ايروديناميکى مانند هوا و باد داراى تأثيرات متفاوتى بر مسافت پرتاب‌شده هستند که مى‌بايد به‌وسيلهٔ پرتاب‌کنندگان در حين اجراء اين حرکات مورد توجه قرار بگيرد.