وسايل بايد به‌موقع تعمير و در جاى مطمئنى نگهدارى شوند.


قبل از شروع آموزش، وضعيت هر يک از وسايل ساخته شده را از نظر ايمنى بررسى کنيد.


ـ وسايل پرتاب نبايد در مسير پرتاب (رفت و برگشت) مورد استفاده قرار گيرند و بايد به‌طور مطمئن حمل شوند.


ـ اصولاً کليه تمرين‌ها بايد زير نظر مربى انجام گيرد.


ـ وقتى‌که پرتاب‌کنندگان منتظر نوبت پرتاب هستند بايد به اندازهٔ کافى عقب‌تر از خط پرتاب قرار بگيرند.


ـ پرتاب‌کننده بايد قبل از اينکه اقدام به پرتاب کند مطمئن باشد که هيچ‌کس در محوطهٔ فرود با مسير احتمالى پرواز ابزار پرتاب‌شونده حضور ندارد.


ـ بعد از پرتاب هر يک از پرتاب‌کننده‌ها، بايد صبر کنند تا همهٔ پرتاب‌ها انجام شود يا اينکه مربى دستور جمع کردن وسايل را داده باشد.


ـ با توجه به اينکه مرطوب بودن محل تمرين احتمال حوادث را افزايش مى‌دهد بايد احتياط بيشترى به‌ويژه براى وسايلى که بعد از پرتاب سُر مى‌خورند به‌عمل آيد.


ورزشکاران بايد همواره در ”ديد“ مربى قرار داشته باشند.


ـ پرتاب‌کننده‌هاى چپ‌دست و پرتاب‌کننده‌هاى راست‌دست در انتهاء سمت راست گروه قرار بگيرند.


ـ براى جلوگيرى از بروز هر نوع حادثهٔ احتمالى و کنترل بيشتر پرتاب‌کننده‌ها سازماندهى ويژه‌اى را (مانند شکل‌هاى زيرا به‌کار گيريد:


الف:از سازماندهى مى‌تواند براى آموزش پرتاب وزنه (تکنيک خطي) و پرتاب نيزه به‌کار برده شود.


ب:اين روش از سازماندهى مى‌تواند براى آموزش پرتاب وزنه (تکنيک دوراني)، پرتاب ديسک، و پرتاب چکش مورد استفاده قرار گيرد. (تصوير بالا)


ج:اين روش براى آموزش کليهٔ رشته‌هاى پرتاب با تکنيک خطى کاربرد دارد. (تصوير بالا)