بازى‌هائى براى آشنائى با پرتاب نيزه

زدن به هدف‌ها

ورزشکاران با توپ‌هاى تنيس به‌طرف حلقه‌هاى لاستيکى دوچرخه و يا توپ‌هاى فوتبالى که از يک ميله آويزان شده‌اند پرتاب و هدف‌گيرى مى‌کنند.

پرتاب کردن و دو سرعت

ورزشکاران با حمل جعبه‌هاى کوچک به‌سرعت مى‌دوند و پس از قرار دادن آنها روى همديگر به‌عنوان يک هدف به‌جاى اول برمى‌گردند و به‌طرف آنها توپ پرتاب مى‌کنند. پس از سرنگون شدن کليه هدف‌ها دوباره به‌طرف آنها دويده، آنها را جمع مى‌کند. (تصوير زير)


    بازى‌هائى براى آشنائى با پرتاب نيزه
بازى‌هائى براى آشنائى با پرتاب نيزه

بازى‌هائى براى آشنائى با پرتاب وزنه

تعقيب کردن توپ

هر بازيکن توپ طبى را به‌طرف بازيکن ديگرى که در انتهاء ديگر محوطهٔ پرتاب قرار گرفته پرتاب مى‌کند و در تعقيب توپ مى‌دود. تيم‌هاى سه نفره مى‌توانند با هم رقابت کنند با اين هدف که در يک محدودهٔ زمانى چند پرتاب صورت مى‌گيرد. تعداد پرتاب‌هاى بيشتر برنده را تعيين مى‌کند.

عبور توپ از روى طناب

دو تيم دو يا سه نفره در دو طرف يک زمين خط‌کشى‌شده که با طناب تا تور از همديگر جدا شده‌اند قرار گرفته و توپ طى نسبتاً سبکى را به‌طرف بازيکنان تيم مقابل هل مى‌دهند. هدف اين است که بازيکنان آن را قبل از تماس با زمين بگيرند و با تکنيک پرتاب وزنه آن را مجدداً به زمين مقابل پرتاب کنند. (تصوير زير)    بازى‌هائى براى آشنائى با پرتاب وزنه
بازى‌هائى براى آشنائى با پرتاب وزنه

بازى‌هائى براى آشنائى با پرتاب ديسک

سرنگون کردن جعبه‌ها

براى هر ورزشکار جعبه‌هائى به‌عنوان هدف انتخاب مى‌شود. هدف اين است که کليه هدف‌هاى تعيين‌شده براى هر ورزشکار، با حلقه لاستيکى سرنگون شود.

پرتاب حلقه‌هاى لاستيکى و انداختن آن در ميله پرچم

يک ميله پرچم به‌عنوان هدف براى هر تيم در مسافت معينى قرار دهيد. ورزشکاران بايد حلقه‌هاى لاستيکى را به‌طرف ميله پرتاب کنند به‌طورى که در داخل آن فرود آيند. يک دور زمانى پايان مى‌گيرد تا تعداد مشخصى حلقه وارد ميله شده باشد يا اينکه همهٔ ورزشکاران حلقه‌ها را پرتاب کرده باشند. (تصوير زير)