”وضعيت توانمند“ و ”پرتاب“ يا رها کردن، داراى اهميت اصلى در کليه پرتاب‌ها است. در نتيجه، مراحل پيشرفت تدريجى آموزش بارى کليه پرتاب‌ها از يک دستورالعمل مشخّص پيروى مى‌کند.

روش آموزش

روش آموزش در پرتاب‌ها بايد ترجيحاً روش زنجيره‌اى براساس عناصر و ترتيب زير باشد:


ـ عمل پرتاب با رها کردن با استفاده از پرتاب رو به جلو


ـ وضعيت توانمند


ـ بازيابى


ـ ايجاد اندازه حرکت


ـ وضعيت شروع پرتاب

کارهاى تأکيد شده

ـ دست‌يابى به يک سرعت بهينه در مرحلهٔ ايجاد اندازهٔ حرکت که مى‌تواند در ”وضعيت توانمند“ و مرحله ”پرتاب“ افزايش يابد.


ـ تأکيد برقرار گرفتن در وضعيت توانمند صحيح


ـ فعاليت ترتيبى مفاصل درگير در حرکت نهائى و به نقطهٔ اوج رساندن سرعت حداکثر در وسيله


ـ باز شدن کامل بدن در لحظهٔ پرتاب


ـ براى توسعهٔ تکنيک و سرعت دست پرتاب‌کننده از وسايل نسبتاً سبک‌تر در مقايسه با وسايل استاندارد مسابقه‌اى استفاده شود مانند وزنه ۵ کيليوئى يا ديسک ۵/۱ کيلوئى يا نيزه ۶۰۰ گرمى.


ـ تمرين‌ها، وسايل، و حرکات پرتابى گوناگونى در وضعيت‌هاى مختلف مورد استفاده قرار گيرد.

کارهاى منع‌شده

ـ استفاده از وزنه‌هاى نامناسب برحسب وزن، اندازه يا کيفيت‌هاى ايروديناميکي.


ـ آشنا کردن با بخش‌هاى جديد تکنيک قبل از اينکه قسمت‌هاى قبلى در حد رضايت‌بخشى ياد گرفته شده باشند.


ـ آموختن تکنيک‌هاى کامل به ورزشکاران جوان قبل از اينکه آنها به شرايط جسمانى لازم رسيده باشند.


ـ استفاده از حرکات پرتاب زياد بدون قوى کردن عضلات شکم و پاها.