ويژگى‌هاى تکنيکى شروع ايستاده


توسعهٔ تکنيک شروع مؤثر مطابق با قوانين


ـ پاى راست در پشت خط و پاى چپ با فاصله‌اى در حدود عرض شانه پشت آن قرار گيرد.


ـ وزن بدن روى پاى راست قرار گيرد.


ـ دست‌ها در وضعيّتى باشد که بلافاصله با حرکت پاها هماهنگ شود.


ـ بعد از اعلان علامت شروع وزن بدن روى پاى جلو منتقل‌شده دونده در خط مستقيم شتاب بگيرد.


ـ اين بار جاى پاها را تعريض کرده، همان مراحل را تکرار کنيد و وضعيّت مناسب و قوى را پيدا کنيد. (تصوير بالا)