طول مسافت دالان تعويض چوب در دوهاى امدادى ۱۰۰ × ۴ و ۴۰۰ × ۴ متر ۲۰ متر است که در دو ۱۰۰ × ۴ متر امدادى مسافت ۱۰ متر به‌عنوان منطقهٔ شتاب‌گيرى نيز در نظر گرفته شده است. با اين وجود تعويض چوب بايد تنها در داخل دالان ۲۰ مترى مجاز صورت بگيرد. هر دونده حتى پس از تعويض و عمل رد کردن چوب بايد در خط خود باقى بماند و چنانچه چوب امدادى به زمين بيفتد دونده‌اى که باعث افتادن آن شده بايد آن را از زمين برداشته به دويدن ادامه دهد.


چوب امدادى معمولاً توخالى است و وزن آن نبايد بيش از ۵۰ گرم و طول آن بيش از ۳۰ سانتى‌متر باشد.


در دو ۴۰۰ × ۴ متر امدادى دونده‌ها بايد دور اول را در خطوط خود بدوند. دومين دونده هم بايد دور دوم را تا عبور از اولين قوس در خط خود دويده سپس مى‌تواند خود را به لبه داخلى پيست رسانده به مسابقه ادامه دهد. دونده‌هاى سوم و چهارم در منطقه تعويض و به ترتيب رسيدن دونده‌هاى آورنده تيم خود در حل تعويض قرار مى‌گيرند.