ويژگى‌هاى تکنيکى تعويض ديدارى


تعويض کردن چوب امدادى با اطمينان کامل


ـ دوندهٔ گيرندهٔ چوب امدادى از طرف داخلى پيست به‌طرف دونده آورنده برمى‌گردد و دست خود را براى دريافت چوب به‌طرف عقب دراز مى‌کند.


ـ دوندهٔ گيرنده سرعت خود را با سرعت دوندهٔ آورنده چوب امدادى تنظيم مى‌کند.


ـ دوندهٔ آورنده چوب امدادى را به‌طور عمودى در دست راست کشيده شدهٔ خود نگه داشته، آن را رد مى‌کند.


ـ دوندهٔ گيرنده چوب امدادى را با دست چپ گرفته، بلافاصله آن را به‌ دست راست منتقل مى‌کند. (تصوير بالا)