وضعيت شروع و توجه به علامت

ـ وضعيّت‌هاى شروع مختلف را به‌کار ببريد (بدون تماس دست‌ها با زمين، تماس يک دست با زمين، و يا تماس هر دو دست با زمين). (تصوير زير)ـ علامت معمولاً بايد در حدود ۵ تا ۱۰ مترى خط شروع منطقهٔ تعويض قرار داده شود.


هدف:

آشنا کردن ورزشکاران با نقاط کليدى تعويض چوب امدادى به‌طور پايدار.

آزمون تعويض

ـ سرعت چوب امدادي: اندازه‌گيرى زمانى‌که نياز است تا در خلال مبادله، چوب امدادى از نقطه A به نقطه B منتقل شود. (تصوير زير)مسابقه دو نفره:

گروه‌هاى دو نفرهٔ قوى‌تر خطوط خارجى پيست را مورد استفاده قرار دهند.


هدف:

منطبق کردن تکنيک تعويض با شرايط مسابقه

اجراء کامل تکنيک

ـ تمرين‌هاى تعويض چوب امدادى را در سرعت‌ها و خطوط مختلف (داخلى و خارجي) انجام دهيد. اين تمرين‌ها را با حضور تيم‌هاى رقيب يا به‌صورت انفرادى نيز انجام دهيد. (تصوير زير)


ـ مسافت‌هاى کوتاه‌تر مانند ۵۰×۴ و ۷۵×۴ را براى تعويض چوب امدادى به‌کار بريد.


هدف:

تمرين کردن مراحل کامل تکنيک‌هاى تعويض چوب تحت‌ شرايط مختلف.