آشنائى با تعويض ديدارى


ـ گروه ورزشکاران به‌طور تصادفى در داخل محوطه‌اى به ابعاد ۴۰×۴۰ متر حرکت مى‌کنند به‌طورى که براى هر دو نفر يک چوب امدادى در نظر گرفته شده است.


ـ چوب‌هاى امدادى از جلو، پهلو، و عقب رد و بدل مى‌شوند.


ـ اين تمرين را مى‌توان به‌صورت دو نفره انجام داد، با اين‌کار تعويض ديدارى در درون منطقهٔ ۲۰ مترى تمرين مى‌شود.


هدف:

آشنا کردن تعويض ديدارى چوب امدادى

آشنائى با تعويض غيرديدارى


ـ اين تمرين را در گروه‌هاى دو نفره انجام دهيد. ورزشکاران به نوبت هم چوب امدادى را مى‌گيرند و هم آن را رد مى‌کنند.


ـ اين تمرين را از حالت راه رفتن ساده به دويدن آهسته و سپس به‌تدريج به دويدن سريع و تعويض چوب تغيير دهيد.


ـ اين تمرين را در گروه‌هاى ۴ نفره با رد کردن چوب از راست به چپ به راست، و به چپ انجام دهيد.


هدف:

آشنا کردن تعويض غيرديدارى چوب امدادى

تعويض چوب امدادى در سرعت بالا


ـ در گروه‌هاى دو نفره تمرين شود.


ـ عمل تعويض چوب را در سرعت متوسط تا سرعت زياد در يک مسير ۷۰ ـ ۵۰ مترى انجام دهيد


ـ هر دو تکنيک تعويض چوب از بالا به پائين و از پائين به بالا را تمرين کنيد.


هدف:

انطباق و سازگار کردن تکنيک تعويض چوب امدادى با سطوح سرعتى بيشتر.