- قبل از استفادهٔ از چالهٔ فرود، بايد ماسه و خاک ارهٔ داخل آن‌را کاملاً بيل زده، آن را از وجود سنگريزه‌ها، تراشه‌هاى نيز و ساير اجسام خطرناک پاک کرد. چالهٔ فرود بايد در زمانى‌که مورد استفاده قرار مى‌گيرد نيز به دفعات بيل زده و با شن‌کش يا هر وسيلهٔ ديگرى صاف شود.


- کليهٔ محوطه‌هاى دورخيز به‌ويژه محل جهش بايد سالم و بدون خطر باشند.


- در کليه تمرين‌هائى که ورزشکار روى پاها فرود مى‌آيد مى‌توان از يک چالهٔ فرود کاملاً بيل‌زده شده و ايمن براى انجام تمرين‌هاى پرش ارتفاع و پرش با نيزه استفاده کرد.


- تشک‌هاى ابرى مجزاء که براى فرود مورد استفاده قرار مى‌گيرند بايد به‌طور مطمئنى به همديگر بسته شوند تا از فرود ورزشکار بين تشک‌ها که احتمالاً همراه با خطر است جلوگيرى شود. تشک‌ها بايد به اندازهٔ کافى ضخيم و فشرده باشند که از برخورد بدن ورزشکار با زمين جلوگيرى شود.


- تنها استفاده از ميله‌هاى پرش ارتفاع و پرش با نيزه با مقطع دايره‌اى‌شکل مجاز است و بنابراين نبايد از ميله‌هاى قديم، مقطع سه گوش استفاده شود. استفاده از طناب و نوارهاى کششى به‌جاى ميله‌هاى سخت‌تر براى پرش کننده‌هاى مبتدى و تازه‌کار توصيه مى‌شود.


- هنگامى‌که با گروه‌هاى بزرگ‌ترى به‌ويژه در مراحل اوليهٔ تمرين کار مى‌کنيد، چندين ورزشکار مى‌بايد همزمان فعاليت کنند بنابراين از عريض‌ترين قسمت چالهٔ فرود مى‌توان مطابق شکل زير استفاده کرد. دقت کنيد که وجود فاصلهٔ زمانى زياد بين تمرين‌ها مخصوصاً براى نوجوانان و جوانان کسل‌کننده است. (تصوير زير)