چهار مادهٔ گروه پرش‌ها يعنى پرش طول، پرش سه‌گام، پرش ارتفاع و پرش با نيزه داراى هدف‌ها، قوانين بيومکانيکي، و ساختار مشترک و حرکات پايه و در نتيجه تمرين‌هاى مشترک هستند.


درک اين مطلب کار يک مربى تازه‌کار و مبتدى را آسان کرده، به وى اطمينان لازم براى آشنا کردن و آموزش اين رشته‌ها را مى‌دهد.

هدف‌هاى مشترک

هدف مشترک چهار ماده پرش اين است که مسافت و يا ارتفاع پرواز به حداکثر برسد. اين امر ممکن است از طريق اجراء يک يا سه پرش، و يا با استفاده يا بدون استفاده از يک وسيله اجراء شود.

قوانين بيومکانيکى مشترک

افزون بر برخى عوامل اضافى در پرش با نيزه قوانين بيومکانيکى مشترک موجود بين پرش‌ها به‌شرح زير است:


مسافت يا ارتفاع پرواز تحت‌تأثير عواملى مانند ارتفاع جهش، سرعت در لحظه جهش و زاويه پرش مى‌باشد. مادامى‌که ارتفاع جهش يا کندن از زمين تحت‌تأثير قد ورزشکار قرار دارد. سرعت جهش و زاويهٔ پرش در انتهاء مرحله کندن از زمين يا جهش ثابت هستند. بنابراين هيچ عاملى نمى‌تواند آنها را تا زمانى‌که ورزشکار در هوا قرار دارد تغيير دهد. از اين‌رو، در کليه پرش‌ها، مرحلهٔ جهش يا کندن از زمين از اهميّت ويژه‌اى برخوردار است و مهم‌ترين عامل تأثيرگذار بر مسافت با ارتفاع پرش محسوب مى‌شود.


از طرفى در کليهٔ پرش‌ها، نتيجهٔ به‌دست آمده مى‌تواند تحت‌تأثير يک فرود مناسب يا يک عبور درست از روى مانع قرار بگيرد.

ساختار و حرکات مشترک

دورخيز

دورخيز شتاب و سرعت مطلوب را براى پرنده‌هاى ارتفاع و سرعت نزديک به حداکثر ولى کنترل‌شده را براى پرنده‌هاى طول، سه‌گام و پرش با نيزه فراهم مى‌کند. سرعت دورخيز تا حدود ۶۰% در نتيجه پرش طول و به سه‌گام و با نيزه تأثير دارد. سرعت دورخيز مى‌بايد با توجّه به قابليّت پرشى ورزشکار در لحظه کندن از زمين تنظيم شود.

جهش

جهش يا کندن از زمين مسير حرکت بدن در هوا و مسافت با ارتفاع پرواز را تعيين مى‌کند. وضعيّت جهش يا کندن از زمين براى کليهٔ پرش‌ها از جمله پرش دوم و سوم پرش سه‌گام مشابه است.


جنبه‌هاى مشترک براى اجراء يک جهش مؤثّر عبارت‌اند از:


ـ ورزشکار بايد در لحظه جهش داراى بدنى کاملاً کشيده باشد.


ـ پاى جهش بايد خيلى سريع به حالت ”پنجه زدن به زمين“ کاشته شود. هنگام قرار دادن پاى جهش روى زمين بايد عمل سريع، فعال انجام گيرد و هيچ‌گونه مکثى وجود نداشته باشد.


ـ زانوى پاى آزاد از ناحيه لگن به طرف بالا کشيده مى‌شود.


ـ در لحظهٔ جهش مفاصل مچ پا، زانو، و لگن ورزشکار بايد کاملاً کشيده باشند.

پرواز

پرواز در واقع نتيجهٔ عمل جهش يا کنده شدن از زمين است. زمانى‌که ورزشکار در هوا قرار دارد راهى براى تغيير مسير پرواز وجود ندارد. با اين وجود، ورزشکار در هوا مى‌تواند شرايط مناسبى را براى عمل فرود يا عمل عبور از روى مانع به‌وجود آورد.

فرود

فرود داراى اعمال مختلفى است. فرود در مسافت اندازه‌گيرى‌شده در پرش طول و سه‌گام سهيم است. يک فرود مناسب باعث جلوگيرى از صدمات وارد شده به پرنده‌هاى ارتفاع و با نيزه مى‌شود.