ـ اين تکنيک بيشتر در پرش طول مردان به‌کار برده مى‌شود و نياز به ى مرحلهٔ پرواز طولانى دارد.


هدف : آماده شدن براى يک فرود کارآمد و مؤثر


ـ استمرار عمل دويدن در هوا


ـ آهنگ گام‌بردارى در طول مسير دورخيز نبايد تغيير کند.


ـ عمل دويدن بايد در فرود پايان يابد به‌طورى که هر دو پا در وضعيّت به طرف جلو باز شده باشند.


ـ عمل دويدن با هماهنگى تاب دادن طبيعى دست‌ها همراه است. (تصوير بالا)