هدف : تکنيک پرش طول به مراحل زير تقسيم مى‌شود: دورخيز، جهش، پرواز و فرود


ـ عمل دورخيز کليه شرايط يک جهش قدرتمند را دارا است و از اهميت زيادى برخوردار است.


ـ ورزشکار در لحظه جهش سرعت جهش عمودى بيشينه‌اى را توليد مى‌کند و در عين حال کاهش سرعت افقى را به حداقل مى‌رسساند.


ـ در مرحلهٔ پرواز مى‌توان تکنيک‌هاى مختلفى را به‌کار برد مانند: تکنيک ساده، تکنيک قوس کمر، و تکنيک راه رفتن در هوا.


ـ يک فرود کارآمد و مؤثر مزيت دارد و مى‌تواند به مقدار مسافت اندازه‌گيرى‌شده، مسافتى را اضافه کند. (تصوير بالا)