هدف : به‌دست آوردن مسافت اضافى


ـ پاها تقريباً کشيده و باز است.


ـ دست‌ها و بالاتنه را به‌طرف جلو و پائين بکشيد و پاها را به‌طرف تنه جمع کنيد.


ـ لگن و باسن را به‌طرف جلو و به‌طرف وضعيّت فرود پاها بکشيد. (تصوير بالا)