هدف : به حداکثر رساندن سرعت جهش عمودى و به حداقل رساندن کاهش سرعت افقى


ـ کاستن يا قرار دادن فعال و سريع پا ”به‌طرف پائين و عقب“ در لحظه تماس با زمين (۱)


ـ زمان جهش بايد حداقل باشد و خم شدن پاى جهش نيز بايد خيلى کم باشد.


ـ رانش فعال پاى آزاد به وضعيت افقى (۲)


ـ مفاصل مچ پا، زانو و لگن بايد کاملاً کشيده باشند. (تصوير بالا)