هدف : رسيدن به سرعت بيشينه


ـ طول دورخيز با توجّه به شرايط پرش‌کننده‌ها متفاوت است به‌طورى که مقدار اين مسافت در حدود ۱۰ گام براى ورزشکاران مبتدى و بيش از ۲۰ گام براى ورزشکاران بين‌المللى است.


ـ تکنيک دويدن شبيه دوهاى سرعت است.


ـ سرعت در طول مسير دورخيز به‌طور مداوم و به‌تدريج تا قبل از لحظهٔ جهش افزايش مى‌يابد.


ـ مرکز ثقل بدن در گام ماقبل آخر قدرى پائين مى‌آيد.(تصوير بالا)