تعداد مانع‌ها در دوهاى ۱۰۰ متر، ۱۱۰ متر و ۴۰۰ متر با مانع ۱۰ عدد در هر خط است. در ۱۰۰ متر با مانع زنان فاصله‌ٔ خط شروع تا اولين مانع ۱۳ متر و فاصلهٔ بين موانع ۵/۸ متر و فاصلهٔ آخرين مانع تا خط پايان ۵/۱۰ متر، و ارتفاع موانع ۸۴ سانتى‌متر است. در ۴۰۰ متر با مانع زنان فاصلهٔ خط شروع تا اولين مانع ۴۵ متر و فاصله بين موانع ۳۵ متر و فاصلهٔ آخرين مانع تا خط پايان ۴۰ متر و ارتفاع موانع ۲/۷۶ سانتى‌متر است.


در ۱۱۰ متر با مانع مردان فاصلهٔ خط شروع تا اولين مانع ۷۲/۱۳ متر، و فاصلهٔ بين موانع ۱۴/۹ متر و فاصلهٔ آخرين مانع تا خط پايان ۰۲/۱۴ متر و ارتفاع موانع ۷/۱۰۶ سانتى‌متر است. در دو ۴۰۰ متر با مانع مردان فاصلهٔ خط شروع تا اولين مانع ۴۵ متر و فاصلهٔ بين موانع ۳۵ متر و فاصلهٔ آخرين مانع تا خط پايان ۴۰ متر و ارتفاع موانع ۴/۹۱ سانتى‌متر است.


انداختن عمدى مانع‌ها با دست و يا پا و يا عبور دادن پا و يا کف يا از طرفين مانع خط محسوب مى‌شود و باعث محروميت دونده‌ها از مسابقه مى‌گردد.