عمل پاى راهنما و پاى عقب


ـ تمرين‌ها را با وضعيّت ايستاده شروع کنيد (الف).


ـ از موانع براى عادت کردن به ارتفاع صحيح مانع استفاده کنيد (ب و ج).


ـ تمرين‌ها را با حالت راه رفتن و دويدن آهسته انجام دهيد (د).


ـ تمرين‌هاى مشابهى را براى پاى راهنما به‌کار بريد.


هدف:

توسعه دادن عمل پاى راهنما و پاى عقب


ـ تمرين حرکت‌هاى پاى راهنما و پاى عقب با حالت دويدن (تصوير زير)


ـ موانعى را به فاصله ۵/۸ ـ ۷ متر جدا از همديگر روى زمين قرار دهيد.


ـ از ارتفاع‌هاى مختلف براى پاى راهنما و پاى عقب استفاده کنيد.


ـ از روى موانع با هر دو پا يعنى پاى راهنما يا پاى عقب عبور کنيد.


هدف:

تمرين عمل پاى راهنما و پاى عقب

اجراء کامل تکنيک


ـ ۳ ـ ۵ مانع اصلى را به فاصلهٔ ۵/۸ ـ ۷ متر از يکديگر روى زمين قرار دهيد.


ـ براى شروع تمرين از موانعى با ارتفاع متوسط استفاده کنيد و سپس ارتفاع موانع را افزايش دهيد.


ـ پس از عبور از روى هر مانع فاصلهٔ بين هر دو مانع را با آهنگ سه گام طى کنيد.


هدف:

تمرين کردن کل مراحل دوهاى ۱۱۰ متر با ۱۰۰ متر با مانع.