دويدن آهنگ‌دار


ـ مناطقى به عرض ۵/۱ متر و به فاصله ۷ ـ ۶ متر از همديگر روى زمين ترسيم کنيد.


ـ از روى موانع کم‌ارتفاع مانند يک چوبدستى عبور کرده، فاصلهٔ بين دو مانع را با ۳ گام طى کنيد.


ـ سعى کنيد از روى موانع نبريد.


هدف:

پيدا کردن آهنگ دويدن سريع بين موانع

دويدن آهنگ‌دار از روى موانع


ـ مناطقى به عرض ۵/۱ متر و به فاصله ۷ ـ ۶ متر از همديگر روى زمين ترسيم کنيد.


ـ موانع کوچکى مانند ساک ورزشي، توپ و يا يک جعبه کوچک را در مناطق ۵/۱ مترى قرار دهيد.


ـ از روى موانع عبور کرده، فاصلهٔ بين دو مانع را با سه گام طى کنيد.


هدف:

عبور از روى موانع با استفاده از آهنگ سه گام بين موانع

دويدن از کنار مانع

ـ از موانع با ارتفاع متوسط استفاده کنيد و آنها را به فاصلهٔ ۸ ـ ۷ متر از يکديگر قرار دهيد.


ـ از کنار مانع و با رعايت سه‌گام بين موانع عبور کنيد.


ـ از روى لبهٔ کنارى مانع با پاى راهنما و پاى عقب عبور کنيد. (تصوير زير)هدف:

عادت کردن به عبور از روى مانع با پاى راهنما و پاى عقب