ويژگى‌هاى تکنيکى کلى دوهاى با مانع مراحل کامل


دوهاى با مانع را مى‌توان به دو عنصر اصلى تقسيم کرد: سرعت دويدن بين موانع و عبور از مانع.


ـ در عنصر سرعت دويدن بين موانع تمرکز بر آهنگ برداشتن سه قدم سريع بين موانع هدف است، در حالى‌که در مرحله عبور از مانع هدف به حداقل رساندن زمان ماندن در هوا است.


ـ عبور از مانع را مى‌توان به کندن يا جدا شدن از زمين، عبور از روى مانع، و فرود بعد از مانع تقسيم کرد. (تصوير بالا)

ويژگى‌هاى تکنيکى دويدن تا اولين مانع / آهنگ سه قدم بين موانع


به حداکثر رساندن شتاب‌گيرى براى حمله به اولين مانع و بين موانع


ـ ۸ قدم تا اولين مانع (پاى اتکاء با پاى دوم در موقع شروع در صفحهٔ تخته شروعِ جلوئى قرار مى‌گيرد)


ـ در دوهاى با مانع بدن زودتر از دوهاى سرعت راست مى‌شود.


ـ بين دو مانع را با سه گام طى کنيد (کوتاه ـ بلند ـ کوتاه).


ـ بين موانع در وضعيّتى که ارتفاع مرکز ثقل بدن بالا است حرکت کنيد. (تصوير بالا)

ويژگى‌هاى تکنيکى کندن از زمين


دويدن به‌طرف مانع (نه پرش).


ـ در لحظه حمله به مانع، بدن بايد در وضعيّت راست باشد (مرکز ثقل بالا باشد).


ـ عمل رانش عمدتاً به طرف جلو و در جهت و راستاى دويدن باشد (۱) (تصوير بالا)


ـ مفاصل لگن، زانو، و مچ پاى اتکاء کاملاً کشيده باشد.


ـ ران پاى راهنما را به سرعت تا رسيدن به وضعيّت افقى تاب دهيد.