تکنيک در ۱۰۰ متر با مانع بانوان اصولاً شبيه تکنيک دو ۱۱۰ متر با مانع مردان است با اين تفاوت که به‌خاطر کوتاه‌تر بودن موانع زنان نياز به زمان و مسافت کمترى براى عبور از روى موانع دارند. حرکات دونده‌هاى ۱۰۰ متر با مانع زنان تقريباً نزديک به دونده‌هاى سرعت است و بنابراين در مقايسه با دوندگان ۱۱۰ متر با مانع مردان نياز کمترى به خم کردن بدن و بالا آوردن زيادى پاى راهنما به‌طرف بالا در لحظه کندن از زمين دارند. از اين‌رو، مى‌توانند پاى عقب را با ارتفاع پائين‌ترى از روى مانع عبور دهند. حرکت دست‌هاى اين دوندگان بسيار نزديک به حرکت دوندگان سرعت است.