حال که تصميمات اوليه را دربارهٔ موقعيت تمرين، انواع فراگيرندگان و مهارتى که بايد تدريس شود، گرفته‌ايد، زمان آن رسيده است که تمرين را سازمان دهيد. در اين قسمت دربارهٔ برخى از عوامل تعيين‌کننده سازمان مفيد و مؤثر تمرين بحث مى‌شود. از آنجا که اصول تمرين در سطوح مختلف يادگيرى مختلف است، بهتر است که سه مرحلهٔ تمرين کلامى - شناختي، حرکتى و خودکارى را جداگانه بحث کرد.