کاربرد اصول در موقعيت‌هاى واقعى تدريس و مربيگرى در مباحث قبلى مورد بحث قرار گرفت. اين عقايد گوناگون به‌صورت يک‌پارچه در يک مدل مفهومى نشان داده شده‌اند که به دانشجويان کمک مى‌کند تا تصوير کاملى از عملکرد دستگاه حرکتى انسان به‌‌دست بياورند. با وصف اين، ممکن است تصور کنيد عقايد ذکر شده بسيار متفاوت بوده و کاربرد مؤثر آنها کار مشکلى است. به اين ترتيب خواهيد توانست آنها را براى کمک به ديگران به منظور يادگيرى مهارت‌هاى حرکتي، هرچه مؤثرتر به‌کار بريد.