تمرين و تجربيات مختلف در مهارت‌هاى ويژه، مفهوم وسيعى است که به‌طور دقيق نمى‌توان آن را مشخص کرد. تمرين را مى‌توان در زمان‌ها، مکان‌ها و وضعيت‌هاى مختلف انجام داد. تمرين تقريباً ممکن است غير ارادى يا کاملاً هدايت شده و سازمان يافته باشد. بسيارى از ويژگى‌هاى زمينهٔ انجام دادن تمرين را مى‌توان به روش منظمى تغيير داد تا تمرين مؤثرتر يا غير مؤثرتر شود. بسيارى از اين ويژگى‌ها تحت کنترل مستقيم معلم يا مربى است. البته، از آنجا که اصول يادگيرى و اجراء مهارت‌هاى حرکتى را مى‌دانيد، چنين تصميم‌گيرى‌هائى براى شما آسانتر است و شما را براى گزينش‌هاى منطقى‌تر دربارهٔ سازماندهى تمرين به‌منظور دستيابى به نتايج بهتر و بهينه‌سازى يادگيري، مجهز مى‌کند.


براى تشريح آماده‌سازى و راهبردهاى طرح‌ريزى تمرين عناوين زير مهم مى‌باشند: