تعجب‌آور است که برخى از مربيان به جاى اينکه به اثربخشى تمرين علاقمند باشند به افزايش زمان تمرين يا به سودبخشى زمان مشخصى از تمرين علاقه دارند. زمان تمرين، مهمترين عامل برنامه‌ريزى نيست، کيفيّت تمرين نيز بايد در نظر گرفته شود. از اين‌رو، سازماندهى تمرينات براى افزايش اثربخشى آن بسيار با اهميت است. مطالب مهم در سازماندهى و برنامه‌ريزى تمرين عبارتند از: