اکنون که مى‌دانيم چه اطلاعاتى بايد به فراگيرنده عرضه شود، به برنامه‌ريزى بازخورد مى‌پردازيم و دربارهٔ زمان بازخورد دادن يا بازخورد ندادن، سرعت بازخورد دادن و مواردى از اين قبيل بحث مى‌کنيم. اين متغيرهاى مهم تحت کنترل مربى هستند و تأثير عميقى بر يادگيرى دارند.


در چند دههٔ گذشته، نحوهٔ تأثير بازخورد در يادگيرى مهارت‌ها براساس قانون اثر ثورندايک - Thorndike's law of effect، که پيش از اين مورد بحث قرار گرفت، تفسير شده است. اين ديدگاه مبين اين است که برخى از برنامه‌هاى بازخورد، از برخى ديگر مؤثرتر هستند. عليرغم اينکه دانشمندان امروزى عقيده دارند که ثورندايک اشتباهاتى داشته است، عقايد وى - به‌ويژه در باب برنامه‌ريزى - همچنان بر زمينه‌هاى کاربردى يادگيرى تأثير بسيار دارد. به همين دليل، به درک اين ديدگاه قديمى به‌عنوان پايه‌اى براى مقايسه با ديدگاه‌هاى جديد نيازمند هستيم.